Print

Önkormányzati felhívás

Perőcsény Önkormányzata az alábbi felhívás közzétételére kérte honlapunkat.

 

FELHÍVÁS

Perőcsény Község új Településfejlesztési Koncepciójának, településrendezési eszközeinek elkészítéséről szóló előzetes tájékoztató

 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) alapján,

 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 30.§ (2) bekezdésében és a 37.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és

 

az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (IX. 14.) rendelet szerint

 

tájékoztatom, hogy Perőcsény Község Önkormányzata a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően megkezdte kidolgozását

 • Perőcsény új településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), és
 • Perőcsény új településrendezési eszközeinek.

 

Általános tájékoztatás a partnerségi egyeztetés fő szabályairól

 

Az Önkormányzat a koncepció és településrendezési eszközök készítésével kapcsolatban
a partnerségi egyeztetést
a Tr. 29. § és 29/A.§-ában és az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: partnerségi rendelet) foglaltak alapján folytatja le.

 

Az egyeztetési eljárásban partnerként vesz részt a partnerségi rendelet 1. §-ában meghatározott személy, jogi személy.

 

A partnerek tájékoztatása az egyes egyeztetési szakaszokban a Tr. és a partnerségi rendelet 2.§-a és 1. sz. melléklete alapján történik.

 

A partnerek az eljárási szakaszokban javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket tehetnek a Tr. és a partnerségi rendelet 3.§-ában foglaltak szerint.

 

A partner javaslatának, észrevételének, véleményének elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Tr. és a partnerségi rendelet 4.§-a alapján a polgármester dönt. A polgármester a döntést a partnerségi rendelet 4.§-a szerint teszi közzé.

 

Az elfogadott dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról az Étv.-ben, a Tr.-ben, és a partnerségi rendelet 5.§-ában foglaltak szerint gondoskodik a polgármester.

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ PERŐCSÉNY ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KIDOLGOZÁSÁRÓL, AZ ELŐZETES TÁJÉKOZATATÁSI SZAKASZ MEGKEZDÉSÉRŐL

 

Perőcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2018. (VI.14.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészíti a község teljes közigazgatási területére érvényesülő új településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit.

 

A koncepció egyeztetése

A koncepció egyeztetése a Tr. 28.§-ában foglaltak szerint történik, a településrendezési eszközök kidolgozásával párhuzamosan, de nem teljes eljárásban.

 

A településrendezési eszközök egyeztetése

A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. 32.§ (3) bekezdésében foglalt követelmény alapján teljes eljárás keretében történik.

 

A tervezetek államigazgatási és egyéb szervekkel történő egyeztetése

A tervezetek államigazgatási és egyéb szakmai szervezetekkel, szomszédos és területi önkormányzatokkal történő egyeztetése a partnerségi egyeztetéssel párhuzamosan történik az Étv. és a Tr. előírásai szerint. Az előzetes tájékozatók az érintetteknek 2018. novemberében kiküldésre kerültek.

 

Perőcsény Község jelenleg hatályos településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei

 1.     Perőcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2004. (IX.15.) számú határozatával megállapított Településfejlesztési Koncepciója;

2.       Perőcsény Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel.

 

Perőcsény Község településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete

 1.      Perőcsény Község Önkormányzata 20/2018. (IX. 13.) sz. testületi határozatával elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv;

2.       Perőcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről;

 

További tájékoztatás Perőcsény új településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatban:

 • A koncepció és a településrendezési eszközök elfogadásával a hatályos településfejlesztési koncepció hatályon kívül helyezéséről is dönteni kívánunk.
 •  A koncepció megalapozásaként megalapozó vizsgálat készül. A további településrendezési folyamat a koncepcióhoz készült megalapozó vizsgálatra épül, a megalapozó vizsgálat szükség szerint aktualizálásával és tartalmi kiegészítéseivel. A jóváhagyandó munkarészek alátámasztásaként alátámasztó javaslat is kidolgozásra kerül.

A munkarészek tartalmát és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész határozza meg feljegyzésben a beérkezett adatszolgáltatások és a helyszíni vizsgálatok figyelembevételével, a Tr. 3/A.§ (2) és 9.§ (6) bekezdés szerint. A munkarészek kidolgozása során élni kívánunk a Tr. 9.§ (6) bekezdésben rögzített engedménnyel, miszerint a Tr.-benmeghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók.”

 • Alátámasztó munkarészeként a teljes településre vonatkozó Környezeti Értékelés és Örökségvédelmi Hatástanulmány készül. A K örnyezeti Értékelés egyeztetését a településrendezési eszközök véleményezésének részeként kívánjuk lefolytatni.
 •  A tervezeteket a Pro- Régió Kft. dolgozza ki.

 

A tervezési terület lehatárolása

A koncepció és településrendezési eszközök a település teljes közigazgatási területére készülnek.

 

A rendezés célja, indoka

A koncepció és a településrendezési eszközök késztésének célja Perőcsény Község Önkormányzat
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) és az Étv.-ben meghatározott - településfejlesztési és településrendezési feladatainak ellátása a kidolgozáskor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően. A kidolgozás alapvető indoka az Étv. 60.§ (9) bekezdésében szereplő követelmény, miszerint
2021. december 31-ét követően a településrendezési eszköz készítése és módosítása során nem alkalmazhatók az Étv. 2012. december 31-én, ésaz országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet 2012. augusztus 6-ánhatályban lévő, településrendezési eszközre vonatkozó előírásai.

 

Várható hatás

A rendezéssel Perőcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő településfejlesztési koncepciót, illetve településrendezési eszközöket fogad el. A településrendezési eszközökben tett megállapítások környezetre gyakorolt hatásainak elemzését a környezeti értékelés fogja tartalmazni.

 

A tervezetek dokumentálása a véleményezéshez

Tekintettel arra, hogy az Önk. a településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket is meg kívánja újítani, és a készülő tervanyag terjedelme jelentős, a véleményezési szakaszban
a véleményezéshez szükséges példányokat elektronikus formában és elérhetőségen keresztül kívánjuk az érintettek részére eljuttatni. A tervezetek az egyes egyeztetési szakaszokban
az önkormányzat épületében, az arra kijelölt helyen lesznek papír formában megtekinthetők, véleményezhetők.

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYKÉRÉS A PARTNEREKTŐL

 

A készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatban a pontos tartalmat közvetlenül befolyásoló fejlesztési döntések még nem állnak rendelkezésre, a döntések előkészítése folyamatban van,
a megalapozó vizsgálat, illetve a településfejlesztési koncepció tervezetének ismeretében lehet teljes.

Tájékoztatásom alapján kérem a Tisztelt partnert, hogy az új Településfejlesztési Koncepció és az új Településrendezési eszközökkel kapcsolatban tegyen észrevételt, javaslatot, illetve nyilvánítson véleményt az alábbi módok valamelyikén:

 • ·         levélben a polgármesternek címezve, Perőcsény Község Önkormányzata címére – 2637Perőcsény, Diófa u. 13. - történő megküldéssel, vagy
 • ·         elektronikus levélben a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, illetve
 • ·         az előzetes tájékoztatási szakasz Lakossági Fórumán szóban, mely 2019. július 16- án (kedd) 16.00-kor a Vámosmikolai Szabadidőközpont és Könyvtár épületében (2635 Vámosmikola, Rákóczi u. 1.) kerül megtartásra.

Írásos vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2019. július 24.

 

 

 

                                                                             Gembolya Irma sk.

                                                                                  polgármester