Print

Népesség

Perőcsény ma a negyedik legkisebb település Pest megyében , lakosainak száma ~300 fő A település lélekszámáról 1870 óta vannak adataink, így tudjuk, hogy a falu azóta, egészen az 1950-es évekig, tartotta a nagyjából 1200 fő körüli létszámot.

1949-ben még 1238-an lakták, de a 20. század második felében erőteljes csökkenés következett. A gyorsuló ütemű népességcsökkenés 1990-ig tartott. A legutóbbi évtizedben az állandó lakosság fogyása tovább folytatódott (–15%), de az addigiakhoz képest jelentősen lelassult. Perőcsényben ugyanakkor ma is nagy mértékű az elvándorlás, ennek fő oka a munkalehetőség hiánya.

 

 

Vallási homogenitása egyedülálló. A reformáció korától kezdve református község  az ellenreformáció idejében is megőrizte református hitét.  Az 1880-as népszámlálás adatai szerint a település lakossága 1020 fő volt, közülük 847 református, 137 római katolikus, 28 izraelita és 7 evangélikus vallású.

Perőcsény a falubeliek szavait idézve ma is „szín református község”, és és mint ilyen, egyedülálló a vidéken. A legközelebbi hasonló helyzetű község Szokolya, ami légvonalban ugyan nincsen messze, de a két falu közé ékelődik hazánk második legmagasabb hegysége, a Börzsöny. „A perőcsényi őslakosok mind reformátusok, ha van katolikus, az csak betelepülő lehet”. Mindezt a 2001-es népszámlálás adatai is alátámasztják:  az állandó lakosok 80%-a vallotta magát református vallásúnak, 14% a katolikusok aránya, a többi vallás aránya elhanyagolható.

A Perőcsényben élő őslakosok és betelepülők mellett igen jelentős az „üdülők” aránya. Ők azok a nem állandó perőcsényi lakosok, akik hétvégéket vagy üdülési szezonokat töltenek itt, kikapcsolódni, pihenni járnak a faluba. Közöttük is megemlítendő a holland nemzetiségűek csoportja, kb. 15 holland család vásárolt itt ingatlant az utóbbi időben.

  Forrás: http://www.forrasfolyoirat.hu/0411/gyorffy.html

Adatok Perőcsény népességéről

Év

A község megnevezése

A lakosságra vonatkozó adatok

Forrás

1570

Peröcsín falu

45 családfő, 14 férfi családtag; 30 ház

Fekete Lajos: Az esztergomi szandzsák 1570. évi összeírása. Budapest, 1943. 106. o.

1664

Peröcsín falu

102 fejadó fizető személy; 63 háztartás

Dr. Blaskovics József: Az újvári ejálet adóösszeírásai. Pozsony, 1993. 225-226. o.

1715

Oppidum Perecsén

Adózók: 15 jobbágy, 18 zsellér háztartás

Az 1715. évi országos összeírás. MOL, Hont (16. TÉKA), Báth járás, 265-277. és 477-478.

1720

Possessio Perőcsén

36 adózó személy

Az 1720. évi országos összeírás. MOL, Hont megye (16. TÉKA), Báth járás

1732

Perőcsény

250 helvét hitvallású, 20 katolikus, 2 evangélikus

Esztergomi Főegyházmegye PLt. Visitationes Canonicae 1559-1852. Liber 19.

Hont és Liptó megyék. 42-44 pag. 

OL Filmtár 23445-ös doboz.

 

1789

Perőcsény

Az úrvacsorával élő lelkek száma 520, nevendékek 232, összesen 752

1789. évi egyházmegyei látogatás jegyzőkönyve.

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára

E/2 Perőcsény – igazg. iratok 1750-1831.

1789

Ecl. Reformatae Perőtseniensis

107 iskolaköteles; ebből katolikus 7 fiú, református 53 fiú, 47 leány

Összeírás a tanításra rátermett gyermekekről 6-12 éves korig. Perőcsényi Református Egyházközség irattára (latin nyelven)

1820 körül

Perőcsény

96 ház; 35 r. k., 541 nemkatolikus, összesen 576 lakos

Ludovicus Nagy: Notitiae politico-geographico statisticae inclyti regni Hungariae, Partiumque eidem adnexarum. I. Budae. 1828. 169. o.

1840 körül

Perőcsény

51 kath., 739 ref. lakos

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. III./221. o.

1850

Perőcsény

1006 lélek; r. k.. 54, helvét 952; magyar 997, német 9

Palugyay Imre: Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Pest, 1855. 724. o.

1852

Perőcsény

1009 lakos; férfi: 483, nő 526; magyar 964, német 29, zsidó 14, cigány 2; r. kath. 72, helvét 919, evang. 4, zsidó 14

Palugyay Imre: Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Pest, 1855. 724. o.

1870

Perőcsény

1097 lakos

Népszámlálás 2001.

1880

Perőcsény

1020 lakos

A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely hasznos háziállatok kimutatásával együtt I-II. k. Budapest, 1882.

1900

Perőcsény

1219 lakos

A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása I-II. k. Budapest, 1902, 1904.

1910

Perőcsény

1180 lakos

A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása I-II. k. Budapest, 1912-1913.

1920

Perőcsény

1175 lakos

Az 1920. évi népszámlálás. Első rész. A népesség főbb demográfiai adatai. Budapest, 1923.

1930

Perőcsény

1185 lakos

Az 1930. évi népszámlálás. I. rész Demográfiai adatok. Budapest, 1932.

1941

Perőcsény

1173 lakos

Az 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok községek szerint. Budapest, 1947.

1949

Perőcsény

1238 lakos; 286 ház

Népszámlálás 2001. Központi Statisztikai Hivatal. 6. Területi adatok. Pest megye. Településenkénti adatok. 4. 1. Demográfia. 4. 1. 1. A népesség számának alakulása, terület, népsűrűség 1870 – 2001.

1960

Perőcsény

1135 lakos; 318 ház

1970

Perőcsény

1001 állandó lakos

1980

Perőcsény

742 állandó népesség

1990

Perőcsény

498 állandó népesség

2001

Perőcsény

403 állandó népesség

2010

Perőcsény

324 lakos; 211 lakás

Helységnévkönyv adattár, 2010. KSH

 

                                                                      Összeállította: dr. Koczó József